foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

*emailadres
*naam
 

Begeleiding

 

 

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, dit betekent dat alle kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd hetzelfde doen. Maar geen kind is hetzelfde en niet elk kind kan hetzelfde.

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van elke leerling bieden wij leerstof en instructie op maat aan. Zo differentiëren we bijvoorbeeld in de moeilijkheidsgraad van het werk, in de hoeveelheid werk, in de mate waarin een kind instructie krijgt en in de hoeveelheid tijd die een leerling aan een bepaald vak besteedt. De organisatie van dit gedifferentieerde onderwijsaanbod staat beschreven in het groepsplan. Kinderen worden ingedeeld in 3 niveaus:

Het groepsplan

Het groepsplan wordt 2 keer per schooljaar opgesteld voor de vakgebieden: rekenen, spelling en (begrijpend)lezen.

Meerdere keren per jaar worden alle leerlingen door de leerkracht besproken met de intern begeleider. 

Aan de hand van de gegevens die dan beschikbaar zijn, wordt er een groepsplan gemaakt. De uitvoering van het groepsplan vindt plaats in de klas. Een groepsplan duurt minimaal 3 maanden en kan tussentijds bijgesteld worden. Regelmatig wordt er geëvalueerd om de ontwikkeling van iedere leerling goed te blijven volgen. 

Bijzondere begeleiding

Het kan gebeuren dat de leerachterstanden zo groot worden dat het beter is om te adviseren het kind een jaar over te laten doen. Ook kan het voorkomen dat een kind zich de stof zo snel eigen heeft gemaakt dat het beter is om het kind in een volgende groep te plaatsen. In overleg met ouders wordt hier dan wel of niet toe besloten. De school heeft hierin de beslissende stem.

Voor kinderen die op meerdere gebieden extra uitdaging nodig hebben is er wekelijks de plusgroep.

Als er problemen gesignaleerd worden, die extra onderzoek vragen, doen we een beroep op het samenwerkingsverband BePO. Het kan ook zijn dat andere instanties die specialistische zorg verlenen, ingeschakeld worden.

Als blijkt dat het beter is voor een kind om een naar speciale vorm van onderwijs te gaan volgen, wordt er met het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring opgesteld. Het kind kan dat geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs, waar het voor hem of haar passend onderwijs krijgt.