foto's en filmpjes
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter

Downloads

Op de pagina downloads hebben we volledig vernieuwde schoolgids geplaatst. 

Daarin kunt u alle belangrijke informatie over onze school lezen.

Op deze pagina vindt u ook ons jaarverslag van schooljaar 2017 - 2018 vinden.

 

Het KompasJournaal

Onze nieuwsbrief versturen wij digitaal naar de ouders van onze school. Via de button Nieuws is het KompasJournaal ook beschikbaar voor iedereen. 

Nieuwsbrief

Agenda

Op dinsdagavond 29 oktober is er een informatieavond geweest om ouders te informeren over het besluit met betrekking tot de invoering van een continurooster met ingang van 1 augustus 2014.

Er waren ruim 30 ouders aanwezig. Directeur, Jaap van Noppen, legt aan de hand van een PowerPointpresentatie uit welk stappen er gezet zijn tijdens het onderzoekstraject naar andere schooltijden.

Naast een informatieavond voor ouders is er ook een enquête afgenomen. De uitkomst (met een respons van 80%) is dat een ruime meerderheid aangaf voorkeur te hebben voor andere schooltijden. Ruim 60% heeft als voorkeur een continurooster, met nog een vrije woensdagmiddag en voor de onderbouw de vrijdagmiddag vrij.

Uiteraard is er ook uitvoerig gesproken met het team. Ook het team van CBS Het Kompas staat open voor andere schooltijden in het belang van de kinderen. Gelet op de extra druk tijdens de middagpauze bij een continurooster, is een deel van het team voorstander van het 5 gelijke dagen model.

Deze voorkeur bij het team is o.a. de reden geweest om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het invoeren van het 5 gelijke dagen model. Dit onderzoek is aan het begin van dit schooljaar uitgevoerd. De overstap naar het 5 gelijke dagen model is bij ons op school niet mogelijk vanwege het feit dat iedere leerling gedurende zijn basisschoolperiode minimaal 7520 uren les moet krijgen. Met de overstap naar het 5 gelijke dagen model op 1 augustus 2014, zouden de kinderen in de bovenbouw minder les krijgen dan dat wettelijk verplicht is. De reden voor dit tekort van ongeveer 100 lesuur ligt in het feit dat de kinderen toen ze in groep 1 zaten de hele vrijdag vrij geweest zijn. De overstap naar een 5 gelijke dagen model zou ook voor heel wat wijzigingen zorgen in de personele inzet.

Half oktober heeft de directie van de school een plan voor het continurooster opgesteld met daarin het volgende voorgenomen besluit:

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat CBS Het Kompas over naar het continurooster met de volgende schooltijden:

De onderbouw(groep 1 t/m 4)

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 14.30 uur

Woensdag van 8.30 – 12.15 uur

Vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

De bovenbouw(groep 5 t/m 8)

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur

Woensdag van 8.30 – 12.15 uur

Dit voorgenomen besluit is besproken binnen het team en daarna voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR. Deze geleding heeft op 17 oktober jl. ingestemd met de wijziging van de schooltijden.

In het plan van het continurooster geven we uitleg over onze visie op het continurooster, de voor- en de nadelen, de lunch, de pauzetijden, enz. Via de  link komt u bij het volledige plan continurooster CBS Het Kompas. U kunt het ook vinden bij de downloads.