Wijzer naar
de toekomst

Passend onderwijs voor ieder kind

We streven ernaar om uit ieder kind te halen wat past bij zijn of haar mogelijkheden. Vanaf het moment dat een kind op school komt, volgen we de ontwikkeling van elk kind. We stellen voor iedere kind heldere, hoge en realistische doelen, en stimuleren de kinderen om deze te bereiken en eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Onze leerkrachten kennen hun kinderen en signaleren op tijd wie extra zorg of uitdaging nodig heeft. Onze intern begeleider coördineert deze zorg en begeleiding.

Kinderen krijgen bij de vakken taal, lezen en rekenen les op het niveau dat bij hen past: basis, verdiepend of intensief. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen extra uitleg. Dit doet de leerkracht een-op-een of met een groepje. Kinderen die toe kunnen met een korte uitleg, gaan daarna extra uitdagende opdrachten maken. Regelmatig laten we kinderen samenwerken zodat ze elkaar kunnen helpen.

Plusklas
We hebben al meerdere jaren een Plusklas. De Plusklas is voor kinderen in groep 2 tot en met 8 die aantoonbaar hoogintelligent of -begaafd zijn, ook wanneer ze eventueel onderpresteren. De groepsleerkracht bekijkt met de ouders en de intern begeleider of deelname aan de Plusklas past bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

“We doen veel leuke dingen zoals het voorleesontbijt, liedjes zingen bij godsdienst, het Kerstdiner en Sinterklaas met surprises”

Zorgleerling
Soms merken we dat een kind extra ondersteuning nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. Wij bespreken dan samen met de ouders hoe het kind het beste geholpen is.

We kunnen hierbij een beroep doen op het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (BePO). Ze kunnen adviseren over noodzaak en vorm van ondersteuning, dragen bij in de financiering van deze voorzieningen en zien toe op de kwaliteit ervan. BePO werkt daarbij samen met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk.

Zo kunnen we die ondersteuning vaak op school organiseren. Een enkele keer moeten we uiteindelijk tot de conclusie komen dat wij een kind niet de ondersteuning kunnen geven die het nodig heeft. Maar voor het zover komt, is er altijd een heel traject doorlopen, samen met de ouders.

Taalsatellietschool
We zijn als CBS Het Kompas ook een taalsatellietschool. Dat houdt in dat we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis extra ondersteuning kunnen bieden; kinderen van onze eigen school en van andere scholen in de gemeente. De kinderen krijgen bij ons op school extra begeleiding van medewerkers van Kentalis, een landelijke organisatie die daarin gespecialiseerd is. De ondersteuning van Kentalis vindt zoveel mogelijk plaats in de klas.

Dat we taalsatellietschool zijn, betekent ook dat onze leerkrachten veel kennis hebben van taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De manier van lesgeven is ook aangepast op TOS. Kinderen met TOS krijgen vaker en langer begeleiding van experts van Kentalis, en wisselen expertise uit met onze leerkrachten. De ervaring is dat alle leerlingen profiteren van deze taalsatellietvoorziening.