Wijzer naar
de toekomst

We zijn een protestants-christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. Wie geen of een ander geloof aanhangt, vragen we om onze identiteit en de manier waarop we dit vormgeven te respecteren.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. We proberen vanuit de Bijbel normen en waarden uit te dragen zoals naastenliefde en zorg voor deze aarde. Dit geven we concreet vorm door:
• Het christelijk geloof voor te leven.
• De dag te beginnen en eindigen met een gebed, gedicht of lied, verhalen uit de Bijbel te vertellen en met de kinderen te spreken over de betekenis van deze verhalen voor ons dagelijks leven.
• Een slotdienst, startdienst en eens per jaar een kerk- en een schooldienst i.s.m. PKN-gemeente De Voorhof.
• Aandacht te besteden aan christelijke feesten en het organiseren van een Kerstviering met ouders en kinderen en een Paasviering met alleen de kinderen.
• Aandacht te besteden aan diverse geestelijke stromingen en verschillen in de samenleving.

“Ik vertel mijn leerlingen bijvoorbeeld wat Pasen voor mij betekent”

Toekomstgericht

Over vijftien jaar zullen er beroepen zijn die we nu nog niet kennen. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen hierop voor te bereiden. Als toekomstgerichte school hebben wij speciale aandacht voor zelfsturing, samenwerken, ICT-bekwaamheid en planmatig werken. Ook als school blijven we ons daarom ontwikkelen.

“De gang is een verlengstuk van het lokaal, waar leerlingen werken op leerpleinen”

Plezier en veiligheid

Kinderen hebben behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid, geborgenheid en welbevinden. Als deze vier ankers aanwezig zijn, gaan kinderen met plezier naar school en voelen ze zich daar veilig. Dat komt ten goede aan hun schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. Wij werken daarom met het programma de Vreedzame School, voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. We praten mét kinderen en niet alleen óver kinderen. Kinderen leren ook om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Naast een aantal basisregels samengebracht in de ‘grondwet’, maken we jaarlijks ook afspraken over ‘zo doen wij het in onze groep’. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. We merken dat kinderen die van een andere basisschool komen zich hierdoor ook snel thuis voelen op school.

Leerlingenraad

Dat onze leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hoe het gaat op school is bijvoorbeeld ook te zien aan de activiteiten van onze leerlingenraad. Daarin zitten uit de groepen 5 tot en met 8 per groep twee kinderen, een jongen en een meisje. Ze vergaderen onder schooltijd en onder begeleiding van een teamlid over wat er beter kan op school en hoe. Zo nodig bespreken ze dit ook weer in de klassen.

 

Mediatoren

Ieder jaar volgen ook enkele kinderen van groep 7 en 8 een training tot mediator bij een van onze leerkrachten. Tijdens de pauze lopen er steeds twee mediatoren rond op het plein. Zij helpen met het oplossen van kleine problemen tussen kinderen.

 

Wie ben ik

We besteden daarnaast in de lessen aandacht aan vragen als: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik bereiken en waarom. We leren kinderen dat ze de koers van hun leven kunnen sturen. Een basiswaarde is voor ons ook dat je als mens fouten mag maken. Ieder kind verdient daarom steeds een nieuwe kans. We willen je namelijk niet als mens afkeuren, maar het gedrag waar je voor kiest. En dat gedrag kun je aanpassen.